Beslut om att genomföra Grönområdesplan etapp 3

Publicerad tisdag 25 jan 2022, 19:34

Hej Sollarös vänner,

Hösten 2018 anlitade Sollarö Samfällighetsförening Skogsstyrelsen i syfte att ta fram en grönområdesplan för Björnö 1:20.

Denna plan genomförs nu etappvis under planperioden ca: 10 år, detta genom:


• Frihuggning av tallar samt grova lövträd som sälg, björk och ek.
• Utglesning av granar i första hand samt snabbt växande lövträd.
• Områden där skogen växer tät utglesas för att erhålla en ljus och genomsiktlig skog

Som ett första steg inför beslut om grönområdesplan etapp 3 genomfördes en inventering och märkning.
Under inventering och märkning har områdesansvariga haft en aktiv roll i syfte att förankra inom respektive område.

För det gemensamma skogsområdet (Område 3) genomfördes en gemensam genomgång i syfte att erhålla en bred förankring vilket resulterade i följande justering:

• ca: 30 björkar avmarkerades genom att de fick ett gult band.
• ca: 30 granar markerades genom att de fick ett rött band.

Efter godkännande från områdesansvariga avseende inventering och märkning beslutade styrelsen att genomföra grönområdesplan etapp 3 med preliminär start februari/mars.

Viktigt!

Ingen märkning får justeras då träden är ersättning för det arbete som kommer att utföras - vid funderingar prata inledningsvis med respektive områdesansvarig.

Om fastighetsägare önskar ta ner enstaka träd samt sly på samfälld mark kan områdesansvarig godkänna detta under förutsättning att berörda grannar samtycker.

Om flera träd berörs så sker första kontakten med områdesansvarig som förbereder ett beslutsunderlag till styrelsen.

Områdesansvariga

Sollarö Brunnsväg (Robert Averin, stf Peter Hedensjö)

Sollarö Ekholmen (Sven Hansson)

Sollarö Havsväg (Anders Isevid)

Sollarö Skogsväg (Sören Åkerblom)

Sollarö Strandväg (Johan Neffler)

Med vänlig hälsning

Styrelsen

gm Anders Isevid

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.